Hướng dẫn tính chi phí bảo hiểm công trình chuẩn xác mới nhất [2021]

Chi phí bảo hiểm công trình là một trong những mối quan trọng hàng đầu của nhiều chủ thầu và chủ đầu tư. Để giảm bớt những rủi ro trong quá trình thi công và xây dựng dự án, đừng quên tham khảo các dự án tính mức giá bảo hiểm dự án mới nhất 2021 dưới đây của dhland.net

Để tính giá thành bảo hiểm công trình, bạn cần căn cứ theo Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/11/2015 và Thông tư do Bộ tài chính ban hành số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016.

Tham khảo qua về dự án Biên Hòa Universe Complexdự án Q7 Saigon Riverside

Thế nào là bảo hiểm Công trình xây dựng?

Bảo hiểm Công trình xây dựng là gì? Bảo hiểm công trình là một loại hình bảo hiểm hợp pháp được Nhà nước cho phép ban hành mà đối tượng áp dụng là những Công trình xây dựng. Theo đó, khi mua bảo hiểm Dự án xây dựng mà Dự án đó xảy ra những tổn thất, rủi ro theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm thì sẽ được bồi thường bởi bên sản xuất bảo hiểm thay vì chủ thầu, chủ đầu tư.

Tại điều khoản của Luật xây dựng năm 2014 quy định, mang đến 4 loại bảo hiểm trong hoạt động xây dựng gồm:

 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp giải đáp đầu tư xây dựng và Công trình chỉ cần khoảng xây dựng;
 • Bảo hiểm các loại vật tư, vật liệu, thiết bị, dụng cụ thi công và bảo hiểm cho người lao động;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong những hoạt động xây dựng;
 • Bảo hiểm bảo hành Công trình xây dựng có điều kiện chủ thể mua gói hợp đồng trong khoảng thời gian xây dựng Công trình;

Đồng thời, Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ tài chính cũng quy định, chủ đầu tư hoặc chủ thầu phải mua bảo hiểm Công trình đối có những trường hợp:

 • Công trình đầu tư xây dựng tác động đến sự an toàn của cộng đồng;
 • Công trình đầu tư xây dựng có sự tác động lớn đến với môi trường và thuộc diện phân tích đánh giá môi trường;
 • Công trình đầu tư xây dựng mang đề nghị khoa học đặc thù và phải thi công phức tạp.

Hướng dẫn tính chi phí bảo hiểm công trình chuẩn xác mới nhất [2021]

Các loại bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

– Bảo hiểm Dự án trong thời gian xây dựng.

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

– Bảo hiểm đối với vật liệu, vật tư, phương tiện, thiết bị thi công, bảo hiểm người lao động.

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

– Bảo hiểm bảo hành Công trình xây dựng.

Quy định về bảo hiểm công trình xây dựng

Việc mua bảo hiểm Công trình xây dựng được quy định tại thông tư 329/ 2016/ TT – BTC được ban hành vào ngày 26/12/2016. Quy định về các loại bảo hiểm phải mua trong hoạt động xây dựng và quy định rõ xem ai sẽ là khách hàng bảo hiểm.

Không những thế thông tư 329, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm Dự án như phí bảo hiểm Công trình đã được tính vào giá hợp đồng cho những Công trình sau:

 • Dự án ảnh hưởng đến an toàn của cộng đồng
 • Công trình đầu tư xây dựng có tác động lớn tới môi trường thuộc diện phải đánh giá sự ảnh hưởng môi trường.
 • Dự án bắc buộc phải có kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp.

Cách tính chi phí bảo hiểm công trình mới nhất 

(Phí bảo hiểm công trình) = (Giá trị công trình) x (Tỷ lệ phí bảo hiểm)

Trong khi đó, tỷ lệ phí phụ thuộc vào tỷ lệ rủi ro của Dự án sau khi được cán bộ của đơn vị bảo hiểm khảo sát. Tỷ lệ phí là mức phần trăm do Bộ tài chính quy định và được miêu tả rõ trong phụ lục 7 Thông tư 329/2016/TT-BTC.

Tính giá tiền của bảo hiểm Dự án căn cứ theo quy định

Cụ thể đối với công trình được bảo hiểm đó là những Dự án dân dụng (như nhà ở; Công trình công cộng); Công trình công nghiệp (công trình sản xuất nguyên liệu xây dựng; Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (lộ thiên)…

Phạm vi bảo hiểm công trình trình xây dựng 

 • Đối với những bảo hiểm Dự án trong khoảng thời  gian xây dựng: Đơn vị bảo hiểm thực hiện bổn phận bồi thường mọi tổn thất của Dự án xây dựng phát sinh mọi rủi ro. Từ những trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.
 • Đối với những bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho các nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng với những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn những trách nhiệm bồi thường, những tổn thất cho bên thứ ba. Những chi phí liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong khoảng việc thực hành công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Trừ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường tại khoản 2 điều 6 Nghị định này.
 • Đối với các bảo hiểm cho công nhân thi công dự án: đơn vị bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công với trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn như thương tật, tử vong do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc nghĩa vụ bảo hiểm.

Hướng dẫn tính chi phí bảo hiểm công trình chuẩn xác mới nhất [2021]

Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Đơn vị bảo hiểm, tổ chức tái bảo hiểm, doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đáp ứng điều kiện triển khai bảo hiểm buộc phải trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này.

2. Đơn vị bảo hiểm cung cấp bảo hiểm yêu cầu trong hoạt động đầu tư xây dựng khi bên mua bảo hiểm đáp ứng toàn bộ điều kiện năng lực xây dựng quy định tại Luật xây dựng và quy định pháp luật địa chỉ.

3. Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo phận sự, mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ nguồn vốn.

4. Chi phí mua bảo hiểm đề xuất trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định sau:

a) Đối với bảo hiểm Công trình chỉ cần khoảng xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng;

b) Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản phẩm tư vấn;

c) Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất buôn bán.

5. Ngoài việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nghĩa vụ, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này, bên mua bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm có trách nhiệm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm cao hơn trên cơ sở ký hợp đồng của công ty bảo hiểm và phù hợp với những quy định của pháp luật. Chi phí mua bảo hiểm phát sinh thêm (nếu có) thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

6. Bên nhận thầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba theo Khoản 3 Điều 9 Luật xây dựng và theo hướng dẫn của Bộ nguồn tài chính.

7. Khuyến khích những công ty, cá nhân không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm đề nghị theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm đề nghị trong hoạt động đầu tư xây dựng trên cơ sở thỏa thuận có công ty bảo hiểm và thích hợp với những quy định luật pháp liên quan.

Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Trừ các Dự án liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm Công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm Công trình trong thời gian xây dựng đối với những Công trình sau:

a) Công trình, hạng mục Dự án mang ảnh hưởng tới an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì Dự án xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

b) Dự án đầu tư xây dựng ảnh hưởng rất lớn đến môi trường thuộc danh mục Công trình phải thực hiện Đánh giá ảnh hưởng môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, phân tích môi trường chiến lược, nhận định tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

c) Công trình với sở hữu khoa học đặc biệt, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và luật pháp khác với can dự.

2. Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm phận sự nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công tác dò hỏi xây dựng, ngoài mặt xây dựng của Dự án xây dựng trong khoảng cấp II trở lên.

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Thời hạn bảo hiểm công trình

 1. Thời hạn bảo hiểm Công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày khởi đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp với thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
 2. Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trả lời đầu tư xây dựng khởi đầu diễn ra từ ngày thực hành công tác trả lời đến hết thời gian bảo hành Dự án theo quy định pháp luật.
 3. Thời hạn bảo hiểm đối với lao động thi công trên công trường khởi đầu từ khi ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành Dự án theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao đong6 căn cứ vào hợp đồng lao động.